wtorek, 27 czerwca 2017

Weryfikacja wstępna a art. 26 ust. 3 pzp

W wyniku wejścia w życie nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. zmodyfikowaniu uległa kwestia składania przez wykonawców oświadczeń i dokumentów. Zgodnie z art. 25a ust. 1 pzp do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza oświadczenie wstępne przybierające, w zależności od wartości zamówienia, postać „zwykłą” albo JEDZ.

piątek, 5 maja 2017

Eliminacja wykonawcy z powodu nieprzedłużenia ważności wadium


  Zamawiający żądając wniesienia wadium aktualizuje obowiązki nie tylko po stronie wykonawców ale również po swojej. Jeden z nich został przewidziany w art. 184 pzp (Dział VI. Środki ochrony prawnej). Zgodnie z przywołanym przepisem zamawiający, nie później niż na 7 dni przez upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 

  poniedziałek, 24 kwietnia 2017

  Odrzucenie oferty ocenionej jako najkorzystniejsza

  Pomimo, że regulacje dotyczące procedury odwróconej, są zwięzłe i wydawałoby się jednoznaczne, to w praktyce zastosowanie tego instrumentu, może wywołać problemy praktyczne. Niektóre z ich spowodowane są niezbyt precyzyjną interpretacją art. 24aa pzp. W jednym z takich przypadków orzeczenie wydała KIO (wyrok KIO z 17 stycznia 2017 r., KIO 44/17). 

  środa, 12 kwietnia 2017

  Czy zmiana terminu składania ofert skutkuje koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

  W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanych w trybie przetargu nieograniczonego, termin składania ofert wskazywany jest przez zamawiającego zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 41 pkt 10 pzp) jak i w SIWZ (art. 36 ust. 1 pkt 11 pzp). Informacje wskazane w obu rodzajach dokumentów mogą zostać zmienione – odpowiednio na podstawie art. 11c i 12a pzp i art. 38 pzp. Przywołane regulacje nie wyłączają możliwości modyfikacji na ich podstawie terminu składania ofert, a zatem zamawiający w ustawowo określonym terminie (do upływu pierwotnego terminu składania ofert) może wprowadzić odpowiednią zmianę.

  sobota, 28 stycznia 2017

  Plan udzielania zamówień publicznych – kilka kwestii praktycznych

  Nowy rok, nowe plany. To sformułowanie w 2017 roku dla osób udzielających zamówień publicznych nabiera dodatkowego znaczenia. Wynika to wprost z obowiązania, niektórych kategorii zamawiających do przygotowania i opublikowania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych. O niektórych kwestiach związanych z planami wspominałem już w komentarzu Planowanie zamówień publicznych po nowelizacji PZP (LEX nr 295881) a także w publikacji Nowe Prawo Zamówień Publicznych w rozdziale dotyczącym zamówień podprogowych. Niniejszy wpis zostanie poświęcony kilku zagadnieniom praktycznym o zaopiniowanie, których byłem poproszony kilkukrotnie w ostatnich tygodniach. Powielanie się tożsamych pytań może świadczyć, o tym, że omówienie tych kwestii może okazać się przydatne dla szerszego grona czytelników.

  czwartek, 26 stycznia 2017

  Oświadczenie wstępne jako dokument ostateczny

  Wejście w życie nowelizacji z 22 czerwca 2016 r. w istotny sposób zmieniło kwestie związane z składaniem oświadczeń i dokumentów przez wykonawców. Istotnym elementem tej zmiany jest wprowadzenie oświadczeń własnych mogących przybrać postać zwykłą albo JEDZ (art. 25a ust. 1 i 2 pzp). Oświadczenie to ma umożliwić weryfikację podmiotową wykonawców (sprawdzenia czy spełniają warunki udziału, nie podlegają wykluczeniu, a w przypadku trybów wieloetapowych także w jakim stopniu spełniają kryteria selekcji) bez konieczności składania szeregu oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego w konkretnym postępowaniu, przez wszystkich pretendentów do uzyskania zamówienia (art. 25 ust. 1 pzp oraz regulacje Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów). 

  sobota, 22 października 2016

  Moment przekazania zobowiązania pomiotu trzeciego

  Podróże kształcą, a z całą pewnością efekt taki przynoszą podróże na Konferencje. Nie tak dawno temu miałem przyjemność uczestniczyć, w roli prelegenta, w III. Międzynarodowej Konferencji z cyklu Reforma Prawa Zamówień Publicznych nt. Strategiczne Zamówienia Publiczne. Konferencje to nie tylko wystąpienia ale również rozmowy korytarzowe a w tym wypadku także restauracyjne. W czasie jednej z takich rozmów poruszony został temat momentu przekazania zobowiązania podmiotu trzeciego i interpretacji przedstawionej w tym zakresie przez Prezesa UZP. Dało to asumpt napisaniu niniejszego komentarza.

  środa, 12 października 2016

  Kryteria oceny ofert a uzyskanie możliwie najkorzystniejszej oferty

  Okres ostatnich kilku miesięcy dla znakomitej większości członków wspólnoty zamówień publicznych minął pod znakiem nowelizacji pzp, w tym analizy przyjętych regulacji, wymiany poglądów, odczuć, opinii itd. Większość poruszanych tematów miała wymiar praktyczny. Dbając o zrównoważony rozwój (zarówno swój jak i czytelników) i zachowanie możliwie najlepszego stanu psychicznego, obowiązujące regulacje prawne będą jedynie punktem wyjścia dla poczynienia rozważań nad tym w jaki sposób niektóre kwestie mogłyby zostać uregulowane w sposób odmienny (czyli co by było gdyby) i jaki potencjalnie mogłoby to przynieść efekt.

  środa, 10 sierpnia 2016

  Szacowanie wartości zamówienia po nowelizacji  Jedną z czynności podejmowanych przez zamawiającego w ramach przygotowania zamówienia jest oszacowanie jego wartości. W niniejszym opracowaniu zostaną pokrótce przedstawione reguły dotyczące szacowania wartości zamówień wprowadzone nowelizacją z 2016 r.

  czwartek, 28 lipca 2016

  Co zmieniła nowelizacja w kwestii zabezpieczenia należytego wykonania umowy?  W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia  22 czerwca 2016 r. modyfikują ustawę p.z.p., zmianie uległo wiele kwestii dotyczących planowania, przygotowania, udzielenia a także wykonania zamówienia. Zakresem zmian objęto również instytucję umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Najważniejsze z nich dotyczą modyfikacji kontraktów. 
  Nie są one jednak jedynymi mającymi znaczenie dla praktyki rynku zamówień publicznych. W wyniku nowelizacji w odmienny sposób zostały uregulowane niektóre kwestie związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, służącym pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu.

  środa, 20 lipca 2016

  Jak uporać się z dokumentami otrzymanymi od wykonawcy. Kilka uwag o JEDZ, oświadczeniach, uzupełnieniach, wyjaśnieniach po nowelizacji  W każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego gromadzi się znaczna ilość dokumentów pochodzących zarówno od zamawiającego jak i od wykonawców. Nowelizacja ustawy przyjmując za jeden z głównych celów odbiurokratyzowanie procesu nabywczego wprowadziła nowe regulacje dotyczące dokumentów w postępowaniu. W ramach niniejszego opracowania zostaną poruszone kwestie praktycznego związane z dokumentami otrzymanymi od wykonawcy.

  wtorek, 12 lipca 2016

  Związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia po nowelizacji


  Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. dokonano licznych modyfikacji ustawy pzp w tym odnoszących się do kryterium oceny ofert. W wyniku nowelizacji wprowadzono m.in. art. 91 ust. 2c pzp, który expressis verbis normuje materię związku kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia. Dotychczas kwestia ta nie była bezpośrednio regulowana normatywnie jednakże wielokrotnie była przedmiotem refleksji organów sądowniczych oraz wykonawczych. Reguły dotyczące związku kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia, które zostały wypracowane w orzecznictwie były przedmiotem artykułu „Związek kryteriów z przedmiotem zamówienia” (K. Różowicz, „Przetargi Publiczne”, nr 12/2014, s. 20-24).          

  sobota, 4 czerwca 2016

  Dwa terminy składania ofert  Materia terminu w którym potencjalni wykonawcy mogą złożyć swoje oferty ma istotne znaczenie dla przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Regulacje pzp m.in. w odniesieniu do poszczególnych trybów regulują minimalne terminy składania ofert, czasookres jaki powinien dzielić składanie ofert oraz ich otwarcie a także obowiązek wyznaczenia w dokumentacji przetargowej terminu do upływu którego oferty mogą być składane. W związku z określaniem przez zamawiającego terminu na składanie ofert pozostaje problematyka odmiennego wskazania tej daty w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz w SIWZ. Przykładowo może się zdarzyć, że zamawiający w wyniku błędu w ogłoszeniu wskaże dzień 1 czerwca a w SIWZ już 3 czerwca. Konsekwencje zaistnienia takiej sytuacji są różnorodne i zależą od etapu na którym jest procedura nabywcza.

  czwartek, 26 maja 2016

  Wykonawcy listy piszą  Jawność życia publicznego oraz idąca za tym jawność postępowań o udzielenie zamówień publicznych nakłada na zamawiających pewne dodatkowe obowiązki, których realizacja bezpośrednio nie zmierza do wyboru oferty najkorzystniejszej. Przykładem takiego obowiązku ustawowego, jest udostępnienie wykonawcy treści złożonych w postępowaniu ofert z wyłączeniem elementów utajnionych przez wykonawcę.

  piątek, 26 lutego 2016

  Związek zamawiających niejedno ma imię  Za truizm należy uznać stwierdzenie, że: odkodowanie z aktu normatywnego zakresu podmiotowego jego stosowania ma znaczenie fundamentalne. Uwaga ta bez wątpienia może zostać odniesiona również do regulacji pzp. Pomimo, że zakres podmiotów zobowiązanych do stosowania tejże ustawy przy udzielaniu zamówień został doprecyzowany w dwóch jednostkach redakcyjnych (art. 3 oraz 4 pzp), to jednak wciąż niektóre podmioty „odkrywają”, że są zamawiającymi (np. przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną, zob. Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2015 r., sygn. V SA/Wa 2794/14).   

  poniedziałek, 8 lutego 2016

  Termin zwrotu wadium  Celem wprowadzenia do p.z.p. instytucji wadium było zabezpieczenie interesu zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (wadium ma zabezpieczająco-rekompensujący charakter). Po jego zakończeniu, a więc po wyborze oferty najkorzystniejszej bądź unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie jednej z przesłanek wskazanych w art. 93 p.z.p., dysponowanie przez zamawiającego wadium staje się bezcelowe, dlatego zobowiązany jest on do jego zwrotu.  Materię zwrotu wadium w stosunku do przetargu nieograniczonego reguluje art. 46 p.z.p. Odesłanie do tego przepisu ustawodawca zawarł w: art. 53 (przetarg ograniczony), art. 60 (negocjacje z ogłoszeniem), art. 60e (dialog konkurencyjny), art. 64 (negocjacje bez ogłoszenia), art. 76 (licytacja elektroniczna), art. 101 (umowa ramowa) oraz art. 105 p.z.p. (dynamiczny system zakupów). Art. 46 p.z.p. jest regulacją kompletną i kompleksową – zawiera bowiem w sobie wszystkie przypadki zwrotu wadium.

  sobota, 23 stycznia 2016

  Niezauważa(l)na okoliczność zmów przetargowych  Zapewne każdego zamawiającego, a także prawnika wspomagającego tego zamawiającego w czynnościach zamówieniowych, niezmiernie cieszyłby brak odwołań. Wśród zaprzyjaźnionych z Kancelarią zamawiających jest co najmniej dwóch, którzy w ciągu ostatnich 4 lat nie musieli odwiedzać KIO a także nie wpłynęła do nich ani jedna informacja o czynnościach bezprawnie podjętych lub zaniechanych, a zauważyć trzeba, że udzielają oni kilkadziesiąt, a czasem nawet i blisko sto zamówień rokrocznie. Sytuacja taka u każdego zamawiającego budzi zadowolenie z dobrze wykonanej pracy co w mojej ocenie zazwyczaj jest zasadne. Jeżeli nie wpływają odwołania to zamówienie jest dobrze zaplanowane, przygotowane, przeprowadzone i prawidłowo udzielone. Zasadniczo zapewne tak właśnie jest. Jednakże doświadczenie pokazuje, że zdarzają się sytuację odwrotne. Przecież gdyby wszystkie odwołania były wnoszone wyłącznie w przypadku zaistnienia nieprawidłowości to każdy wyrok KIO byłby uwzględniający (za wyjątkiem wyroków oddalających ze względu na brak wpływu zachowania bądź zaniechania zamawiającego na wynik postępowania[1]). Praktyka pokazuje, że w 2014 roku jedynie 21% odwołań zostało przez KIO uwzględnionych.

  sobota, 5 grudnia 2015

  Związek metropolitalny jako nowo wykreowany podmiot udzielający zamówień publicznych


  Duża ilość noweli zmieniających ustawę stanowiącą trzon systemu zamówień publicznych, a więc Prawo zamówień publicznych (dalej: p.z.p.) powoduje, że częstokroć niedostrzeganie są nowelizacje innych aktów normatywnych bądź przyjęcie przez ustawodawcę nowych regulacji, wpływających na kształt tego systemu. Dnia 1 stycznia 2016 r. w życie wejdzie ustawa z dnia 9 października 2015 r., o związkach metropolitalnych (dalej: u.z.m.), której jednym ze skutków będzie poszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do stosowania regulacji p.z.p.     

  czwartek, 5 listopada 2015

  Remis dwóch lub większej liczny ofert – oferta dodatkowa  Przepisy art. 91 ust. 4-6 Pzp wskazują sposób postępowania zamawiającego w przypadku jednakowej oceny dwóch lub większej liczby ofert, które najlepiej wypełniają kryteria będące podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej. Ustawodawca przesądził, że w takim przypadku, jeśli cena nie była jedynym kryterium wyboru, zamawiający jest obowiązany wybrać ofertę tańszą. Jeśli natomiast wybór był dokonywany wyłącznie na podstawie porównania cen, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty o jednakowej cenie, do złożenia ofert dodatkowych. Dyspozycja przepisu art. 91 ust. 5 Pzp jedynie w sytuacji, gdy oferty mają taką samą cenę, pozwala na przeprowadzenie dodatkowego postępowania. 

  czwartek, 29 października 2015

  Dodatkowe kryterium: serwis


  Jednym z kryterium expressis verbis wskazanym w ustawie jest serwis, który łączy się nierozerwalnie z warunkami gwarancji i ma zastosowanie głównie do dostaw sprzętu. Serwis odnosi się do etapu następującego po świadczeniu sensu stricto i obejmuje tzw. etap posprzedażowy. Określenie wymagających kryteriów odnoszących się do serwisu może przynieść istotne oszczędności na etapie eksploatacyjnym, jednakże należy liczyć się z tym, iż nieproporcjonalne ustalenie kryteriów serwisowych może doprowadzić do znacznego podwyższenia ceny nabycia danego dobra. W związku z powyższym konieczne jest zachowanie ostrożności w zakresie określania warunków serwisowych podobnie jak w przypadku dookreślania kryteriów odnoszących się do gwarancji. 

  czwartek, 22 października 2015

  Konferencja „Państwo a gospodarka. Publiczne prawo gospodarcze – kierunki zmian”  Jako patron medialny a jednocześnie uczestnik poprzedniej edycji konferencji „Państwo a gospodarka” serdecznie zapraszam wszystkich czytelników do zapoznania się z informacjami o IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Państwo a gospodarka. Publiczne prawo gospodarcze – kierunki zmian” zorganizowanej przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego i Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego UMK. Odbędzie się ona 19 listopada 2015 r.  w sali nr 8 Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. W konferencji wezmą udział goście z całej Polski: naukowcy, prawnicy, przedsiębiorcy, urzędnicy, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji, studenci oraz doktoranci. 

  niedziela, 18 października 2015

  Kryterium oceny ofert: aspekty środowiskowe  Jednym z kryteriów, jaki zastosować mógł zamawiający w dotychczasowym stanie prawnym, było kryterium zastosowania najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko. Należy wskazać, że kryterium stosowania najlepszej dostępnej technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, pomimo nieskonkretyzowanego charakteru, jest pojęciem węższym od pojęcia aspektów środowiskowych, które wskazane zostało w dyrektywach zamówieniowych oraz występuje po ostatniej nowelizacji w ustawie Pzp.

  sobota, 10 października 2015

  Środowiskowe parametry techniczne jako kryterium oceny ofert  Kryterium parametrów technicznych, w tym zielonych parametrów technicznych, odwołuje się w znacznej mierze do cech jakościowych w ich wymiernym wydaniu. Parametry techniczne obrazują bowiem pewne aspekty produktu w mierzalnych i bezpośrednio porównywalnych wskaźnikach, takich jak poziom emitowania hałasu, poziom energochłonności, poziom emisji spalin, itd. Stosowanie parametrów technicznych w obrębie całości zamówień, w zakresie wszystkich przedmiotów, może przynosić daleko idące korzyści środowiskowe. Podobnie jak w przypadku dokonywania opisu przedmiotu zamówienia, tak w przypadku kreowania kryteriów istnieje możliwość prostego skorzystania z eko-etykiet, systemu ekocertyfikowania, badań naukowych porównujących dane mierniki wpływu produktu na środowisko. Zastosowanie nawet wysokiego wymogu środowiskowego w postaci kryterium oceny ofert nie powinno ograniczać konkurencji, albowiem zasadniczo wskazuje obiektywnie uzasadnione preferencje zamawiającego.