niedziela, 3 lutego 2019

Uwspólnotowienie orzecznictwa KIO cz. 6 – wyrok ws. SAG ELV Slovensko a.s. w orzeczeniach KIO wydanych w 2018 r.

Materią, którą TSUE poruszył w wyroku z dnia 29 marca 2012 r., w sprawie C-599/10, SAG ELV Slovensko a.s. jest procedura badania ofert w tym weryfikacji zaproponowania przez oferenta ceny rażąco niskiej. Trybunał uznał, że zadane pytania prejudycjalne zasadniczo zmierzają do „ustalenia, w jakim zakresie instytucje zamawiające mogą lub mają obowiązek zażądać udzielenia wyjaśnień od danego kandydata, gdy w ramach procedury ograniczonego przetargu uznają, że oferta jednego z kandydatów jest rażąco niska, niedokładna lub niezgodna z wymogami technicznymi zawartymi w specyfikacji, mając na uwadze przepisy art. 2 i 55 dyrektywy 2004/18”.