niedziela, 25 listopada 2018

Remis ofert w trybie zapytania o cenę


Pomimo, że nie można apriorycznie wykluczyć, że ustandaryzowane i powszechnie dostępne dostawy i usługi[1] mogą różnić się innymi nić cena czynnikami (z założenia nieznacznie), to ustawodawca przyjął, że jedynym kryterium oceny ofert w trybie zapytania o cenę jest „tytułowa” cena. W konsekwencji jest to, obok licytacji elektronicznej, jednym z dwóch trybów w których zamawiający o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 P.z.p. mogą ograniczyć spektrum wykorzystanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia kryteriów oceny ofert do jednego – ceny, nie musząc jednocześnie spełniać obowiązków przewidzianych w art. 91 ust. 2a P.z.p. (tj. określenia w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykazania w załączniku do protokołu w jaki sposób w opisie przedmiotu zamówienia został uwzględniony koszt cyklu życia).

czwartek, 22 listopada 2018

Nieprawdziwe informacje uzyskane przez wykonawcę od innych podmiotów - widmo wykluczenia


Podmioty ubiegające się o uzyskanie zamówień publicznych sporządzając dokumentację ofertową (w szerokim sensie – ofertę, oświadczenie wstępne, załączniku, oświadczenia, dokumenty itd.) niejednokrotnie polegają na informacjach pozyskanych od innych podmiotów z którymi współpracują np. dotyczącymi posiadanego przez nie doświadczenia (CV, oświadczenia), parametrów towarów (np. kart produktu). Informacje uzyskane od podmiotów zewnętrznych mogą dotyczyć również bezpośrednio wykonawcy – np. informacje uzyskiwane w celu ustalenia pozostawania z innym wykonawcą w strukturze „grupy kapitałowej”. Spośród wielu cech jakie można przypisać informacjom, w tym pozyskanym od współpracowników, wyróżnić można dwie, przeciwne względem siebie: prawdziwość albo fałszywość.

czwartek, 15 listopada 2018

Negatywne konsekwencje niestawiennictwa przystępującego przed KIO – niemożliwość wniesienia sprzeciwu na uwzględnienie odwołania

Procesowa instytucja przystąpienia do postępowania odwoławczego, umożliwia wykonawcom ochronę własnych interesów poprzez wsparcie jednej ze stron postępowania odwoławczego (odwołującego albo zamawiającego). Skuteczne przystąpienie do postępowania odwoławczego skutkuje uzyskaniem przez wykonawcę statusu uczestnika postępowania odwoławczego (art. 185 ust. 3 P.z.p.).

wtorek, 13 listopada 2018

Skorzystanie z dotychczas złożonych zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów „nieelektronicznych”


Dla wykonawcy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się zasadniczo z koniecznością przekazania zamawiającemu, określonych rodzajów oświadczeń lub dokumentów. W przypadku postępowań w których zamawiający wykorzystują elektroniczne kanały komunikacji (obowiązkowo w przypadku postępowań których przedmiotem jest udzielenie zamówienia o wartości unijnej i dobrowolnie w przypadku zamówień o mniejszej wartości) udział w postępowaniu, wiąże się dodatkowo z koniecznością dostosowania formy oświadczeń i dokumentów do standardów elektronicznych.

niedziela, 11 listopada 2018

Zmiana wag kryteriów oceny ofert a konieczność wydłużenia TSO


Do nastania momentu w którym upływa wyznaczony termin składania ofert (TSO), Zamawiający co do zasady jest uprawniony do modyfikacji SIWZ lub ogłoszenia o zamówieniu. Wprowadzenie niektórych kategorii zmian wymusza dokonanie kolejnych np. w celu dostosowania treści ogłoszenia do treści SIWZ (spójność dokumentacji) czy wydłużenia terminu składania ofert (zapewnienie wykonawcom odpowiedniego czasu)[1].