poniedziałek, 31 grudnia 2018

Uwspólnotowienie orzecznictwa KIO cz. 1


Jednym z przejawów integracji krajowego prawa zamówień publicznych z porządkiem unijnym (supranarodowym) jest wykorzystanie w procesie wykładni P.z.p. dorobku orzeczniczego TSUE (wcześniej ETS) dotyczącego dyrektyw zamówieniowych. 

Uwzględniając dotychczas zamieszczone na serwerze UZP orzeczenia KIO wydane w 2018 r., Izba w 61 orzeczeniach[1] bezpośrednio powołała się na konkretne orzeczenia TSUE[2].

niedziela, 30 grudnia 2018

Trudne decyzje zamawiającego – wezwanie wykonawcy do wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny


Regulacje dotyczące procedury wyjaśnień rażąco niskiej ceny zostały zawarte w art. 90 P.z.p. Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 1a P.z.p. podmiotem inicjującym ww. procedurę jest zamawiający a obowiązanym do wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny jest wykonawca (art. 90 ust. 2 P.z.p.). Wyjaśnienia wykonawcy oceniane są przez zamawiającego.

Wszczęcie albo niewszczęcie procedury wyjaśniającej nie zostało pozostawione dowolności zamawiającego. Przesłanki zainicjowania przedmiotowej procedury zostały wskazane w art. 90 ust. 1 i 1a P.z.p. Mimo to niejednokrotnie podjęcie decyzji o wezwaniu bądź niewezwaniu wykonawcy do wyjaśnień jest trudne, m.in. dlatego, że może wywoływać ona znaczące konsekwencje dla toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także dla jego wyniku.