poniedziałek, 7 września 2015

Możliwość zmiany kryteriów oceny ofert w dialogu konkurencyjnym
Tryb dialogu konkurencyjnego jest w dużej mierze zbliżony do przetargu ograniczonego, zamawiający po ogłoszeniu postępowania kwalifikuje wykonawców którzy złożyli wnioski, do dalszego uczestnictwa w postępowaniu. Powyższe oznacza, że zamawiający wszczynając postępowanie musi przynajmniej w sposób ogólny określić przedmiot zamówienia, wskazać jego zarys oraz warunki stawiane wykonawcom, którzy chcą wziąć udział w postępowaniu. Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu kryteria oceny ofert wraz z ich znaczeniem.


Dialog konkurencyjny charakteryzuje się prowadzeniem dyskusji zmierzającej do uzyskania dodatkowych informacji przez zamawiającego pozwalających mu na możliwie najlepsze SIWZ. Art. 60e ust.1 i ust. 2 Pzp wprost stanowi możliwości dokonania wszelkich zmian, a więc także istotnych w treści SIWZ, które prowadzą do doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym pojawia się pytanie czy zamawiający pod wpływem rozmów może zmienić w SIWZ podane w ogłoszeniu kryteria oceny ofert. 

Należy pamiętać, że w przypadku ustalania kryteriów oceny ofert  (w ogłoszeniu) w wskazanym trybie przewidziano wyjątek, pozwalający w zamówieniach złożonych, dla których na wstępnym etapie postępowania trudno ustalić znaczenie przyjętych kryteriów oceny ofert, wskazać w ogłoszeniu kryteria oceny w kolejności od najważniejszego do najmniej istotnego, bez wskazywania ich znaczenia (wagi).  Zamawiający więc już na tym etapie musi podać kryteria oceny ofert, jednakże nie musi podawać ich wagi procentowej a jedynie  uszeregować je od najistotniejszego do najmniej.  Jeżeli jednak zamawiający określił w ogłoszeniu podał ich znaczenie procentowe, to jakakolwiek zmiana po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji wykonawców oraz negocjacji będzie działaniem nieprawidłowym naruszającym zasadę równości i uczciwej konkurencji. Odpowiednio należy także traktować każdą zmianę samych kryteriów. Nie można bowiem wykluczyć, iż przyjęcie innych kryteriów oceny ofert mogłoby mieć wpływ na krąg potencjalnych wykonawców. Tym samym za niedopuszczalne etapie konstruowania SIWZ uznać należy modyfikację kryteriów lub dodanie nowych. 

W zakresie związku kryterium z przedmiotem zamówienia polecam lekturę, artykułu "Związek kryteriów z przedmiotem zamówienia", który ukazał się w miesięczniku "Przetargi Publiczne", nr 12/2014, s. 20-24.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza